QUO VADIS EUROPE PRAGUE - Website of the European Democrats
European Democrats Logo

Detaily níže

Website of the European Democrats - https://democrats.eu

Detaily níže

Website of the European Democrats - https://democrats.eu

Kam kráčíš, Evropo

Při příležitosti 20 let vstupu České republiky do EU pořádá European democratic party (EDP), která je součástí liberální frakce Renew Europe mezinárodní konferenci “Kam kráčíš, Evropo”.

Organizováno s finanční podporou Evropského parlamentu

V hlavní roli budou studenti a mladá generace. Tedy ti, kteří brzy budou sami určovat směřování Evropy, ale zároveň se na jejich názory a zájmy v regionu střední Evropy často zapomíná. Za jejich účasti proběhnou tři panelové diskuze se zkušenými evropskými politiky. Diskutovat bude mimo jinéSandro Gozi, bývalý italský ministr pro evropské záležitosti během italského předsednictví v Radě EU, dnes významný europoslanec zvolený za francouzskou Renaissance a hlavní tajemník European democratic party. Nebo Frédéric Petit, člen dolní komory francouzského parlamentu zvolený francouzskými expaty v obvodu střední a východní Evropy. Akci moderuje Lenka Helena Koenigsmark a Lukáš Kostínek

Opero Business Hub,

Salvátorská 931/8, Old Town - Prague

15. května 2024,

9.00-16.00

ANOTACE

Co se bude dít

9h Registrace, přivítání
9h30 Projev Sandra Goziho – VOLEBNÍ MANIFEST EDP
9h45 Obrana a bezpečnost ve střední a východní Evropě
11h30 Coffee break
11h30 Role žen v politice
12h45 Oběd
14h Co může EU udělat pro mladé
15h30 závěr konference

Vystupující

Sandro<br>Gozi
Sandro
Gozi
Člen EP, tajemník EDP

Hlavní kandidát EDP-PDE v týmu Renew Europe Now

Frédéric<br>Petit
Frédéric
Petit
Člen francouzského parlamentu

Akci moderuje 

Lenka Helena Koenigsmark a Lukáš Kostínek

PANELY

01

Obrana a bezpečnost ve střední a východní Evropě

Jsme schopni se efektivně jako EU bránit případné hrozbě? Jaký je výhled, pokud se změní role USA v rámci NATO? Jaké jsou největší bezpečnostní výzvy současnosti a jak je efektivně řešit?

02

Role žen v politice

Jak změnit postavení žen v české politice a společnosti? Jak překonat skleněné stropy, kde se inspirovat a jak pracovat na pozitivní změně?

03

Co může EU udělat pro mladé a pro budoucnost

Jaká jsou očekávání mladé generace od EU? Komunikuje s nimi a je pro ně srozumitelná? A ví EU co vlastně chtějí? V jakých oblastech by podle mladých měla EU přidat?

scroll for more details

Website of the European Democrats - https://democrats.eu

scroll for more details

Website of the European Democrats - https://democrats.eu

Quo vadis, Europe

On the occasion of the 20th anniversary of the Czech Republic’s accession to the EU, the European Democratic Party (EDP), proud member of Renew Europe, is organizing an international conference “Quo vadis, Europe – Common Challenges and Opportunities for the Future”

With the financial support of the European Parliament

Students and the younger generation will play the main role. These are the ones who will soon be determining the direction of Europe themselves, yet their opinions and interests in the Central European region are often overlooked.  The konference will host three panel discussions with experienced European politicians.  Among the speakers we will welcome Sandro Gozi, former Italian Minister for European Affairs active during the Italian Presidency of the EU Council, now a prominent Member of the European Parliament elected for the French Renaissance and the Secretary-General of the European Democratic Party and Frédéric Petit, a member of the French parliament elected by French expatriates in the Central and Eastern European constituency.

Opero Business Hub,

Salvátorská 931/8, Old Town - Prague

15th May 2024,

9.00 - 16.00

SUMMARY

WHAT IS GOING
TO HAPPEN

9h Registration, welcome
9h30 Speech by Sandro Gozi - EDP MANIFESTO
9h45 Defense and security in Central and Eastern Europe
11h30 Coffee break
11h30 The role of women in politics
12h45 Lunch
14h What can the EU do for young people?
15h30 conclusion of the conference

SPEAKERS

Sandro<br>Gozi
Sandro
Gozi
MEP, Secretary General of EDP

EDP-PDE lead candidate in Renew Europe Now team

Frédéric<br>Petit
Frédéric
Petit
Member of the French National Assembly

Moderated by

Lenka Helena Koenigsmark & Lukás Kostínek

TOPICS

01

Defense and security in Central and Eastern Europe

Can the EU effectively defend itself against potential threats? What is the outlook for us if the role of the USA changes within NATO? What are the greatest security challenges of today and how can they be effectively addressed?

02

The role of women in politics

How to change the position of women in Czech politics and society? How to overcome glass ceilings, where to find inspiration, and how to work towards positive change ?

03

What can the EU do for young people and for the future?

What are the expectations of the young generation from the EU? Is the EU communicating well enough with the young generation? And in an understandable manner? Does the EU actually know what they want?
In which areas should the EU accelerate ?

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

La newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.